မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေ အဆိုပြုတင်ပြချက်များ လေ့လာချက်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေ အဆိုပြုတင်ပြချက်များ လေ့လာချက်

Read More

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

Read More

ဖယ်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

ဖယ်ဒရယ်စနစ်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

Read More

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

Read More

ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် နည်းလမ်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လတ်တလောအခြေအနေ

ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံများစာရင်းမှ လွတ်မြောက်ရန် နည်းလမ်းများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လတ်တလောအခြေအနေ

Read More