၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ အသုံးစရိတ်များ၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုများနှင့် ဖြည့်စွက်တောင်းခံမှုများ

သုတေသန စာတမ်းတိုအမှတ်(၄၅)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၄၄)

Read More

နိုင်ငံတကာချေးငွေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၄၃)

Read More

ဘတ်ဂျက်နှစ်ပြောင်းလဲခြင်း

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၄၂)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အခွန်ရရှိမှုများအပေါ် လေ့လာချက်

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၄၁)

Read More