လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ် (၄၆)

Read More

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ အသုံးစရိတ်များ၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုများနှင့် ဖြည့်စွက်တောင်းခံမှုများ

သုတေသန စာတမ်းတိုအမှတ်(၄၅)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၄၄)

Read More

နိုင်ငံတကာချေးငွေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၄၃)

Read More

ဘတ်ဂျက်နှစ်ပြောင်းလဲခြင်း

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၄၂)

Read More