ကလေးလုပ်သားဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ်(၅၃)

Read More

အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ် (၅၂)

Read More

လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၅၁)

Read More

ကျေးလက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၅၀)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ် (၄၉)

Read More