လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၅၁)

Read More

ကျေးလက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၅၀)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ် (၄၉)

Read More

မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၄၈)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ်(၄၇)

Read More