သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရည်စီမံကိန်းများနှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၇)

Read More

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၆)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှု

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၅)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအပေါ် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်း၏ သက်ရောက်မှု

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၄)

Read More

၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝန်ကြီးဌာနများ၏ အသုံးစရိတ်များ၊ အကောင်အထည်ဖော်မှုများ၊ ဖြည့်စွက်တောင်းခံမှုများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ အရအသုံးခန့်မှန်းချက်များနှင့် လိုငွေဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ခြင်းများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၈၃)

Read More