လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပြီးစီးမှု အခြေအနေများဆိုင်ရာ သုသေတနစာတမ်းတို

သုသေတနစာတမ်းတို အမှတ် (၇)

Read More

ဖွံဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၁၉)

Read More

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

Read More

ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၃)

Read More

လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၁)

Read More