ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး လွှတ်တော်တွင်း စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး လွှတ်တော်တွင်း စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ

Read More

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၂၁)

Read More

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

Read More

ဖွံဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၅)

ဖွံဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၅)

Read More

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွင် ကောက်ခံခြင်း

သုတေသန စာတမ်းတို အမှတ်(၁၈)

Read More