ရွေးကောက်ပွဲတွင် မီဒီယာ၏အရေးပါမှု သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၁၄)

Read More

အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် လွှတ်တော်တွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့် သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၁၃)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၁၁)

Read More

ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်း သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ် (၁၂)

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သုတေသနဝန်ဆောင်မှုလမ်းညွှန်

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သုတေသနဝန်ဆောင်မှုလမ်းညွှန်

Read More