မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ

မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၇၂)

  • နေ့စွဲ: 13 Aug 2019
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here
မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ

Related Researches: