မြန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်တောပြုန်းတီးရခြင်းအဓိကအကြောင်းအရင်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိခိုက်မှုများ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၇၉)

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး၏ အီလက်ထရောနစ် စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် EDMS လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၇၈)

Read More

၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည့်နိုင်ငံများနှင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပုံစနစ်များ

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၇၇)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေဆိုင်ရာ လေ့လာချက်

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ် (၇၆)

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် အခွန်ရရှိမှုများအပေါ် လေ့လာချက်

သုတေသနစာတမ်းတိုအမှတ်(၇၅)

Read More