ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ ၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ၄-၁၁-၂၀၁၉ ရက်မှ ၂၀-၁၂-၂၀၁၉ ရက်အတွင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များDownload PDF

Related Posts: