ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ လပေါင်း(၃၀)သက်တမ်းကာလအတွင်း ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ(၁-၂-၂၀၁၆ ရက်မှ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ရက်ထိ)

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ လပေါင်း(၃၀)သက်တမ်းကာလအတွင်း ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ(၁-၂-၂၀၁၆ ရက်မှ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ရက်ထိ)Download PDF

Related Posts: