ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သက်တမ်း၏၁-၂-၂၀၁၆ ရက်မှ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ရက်အထိ လပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ

ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သက်တမ်း၏၁-၂-၂၀၁၆ ရက်မှ ၃၁-၇-၂၀၁၈ ရက်အထိ လပေါင်း ၃၀ အတွင်း ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အနှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာDownload PDF

Related Posts: