ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ပြင်ဆင်ချက်ဇယား

ပင်လယ်ကြောင်းအကောက်ခွန်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်း (၂၀၁၈ ခုနှစ်) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ပြင်ဆင်ချက်ဇယားDownload PDF

Related Posts: