ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ

ဖွဲ့စည်းခြင်း။ လွှတ်တော်က တာဝန်ပေးအပ်သော ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် နာယကသည်-

(က) ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့ရှိ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီ များတွင် ပါဝင်သော ကော်မတီဝင်ဦးရေ တူညီစွာပါဝင်သည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်း ကော်မတီ ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ(က) အရ ဖွဲ့စည်းသည့် ပြည်သူ့ငွေစာရင်းပူးပေါင်းကော်မတီတွင်-

(၁) ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ဒုတိယနာယက အား ဆောင်ရွက်စေရမည်။

(၂) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) ၏ တာဝန်ကို ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ထမ်းဆောင်သော လွှတ်တော်၏ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအား ဆောင်ရွက်စေရမည်။

(၃) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) ၏ တာဝန်ကို ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်မထမ်းဆောင်ရသော လွှတ်တော်၏ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအား ဆောင်ရွက်စေရမည်။

(၄) အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ကို ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်သော လွှတ်တော်၏ ပြည်သူ့ ငွေစာရင်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးအား တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

(၅) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ကို ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် မထမ်းဆောင်ရသော လွှတ်တော် ၏ ပြည်သူ့ငွေစာရင်းကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအား တာဝန်ပေးအပ်မည်။