ပါတီအမည်
ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
ခမီအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ လေ့လာရန်
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီ ကချင်ပြည်နယ်(စဒက) လေ့လာရန်
ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ လေ့လာရန်
ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ပါတီ လေ့လာရန်
ဗမာပြည်သူ့ပါတီ လေ့လာရန်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက်ပါတီ လေ့လာရန်
ကရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ လေ့လာရန်
တိုင်းလိုင် ( ရှမ်းနီ ) အမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
မွန်အမျိုးသားပါတီ လေ့လာရန်
ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ လေ့လာရန်
ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ လေ့လာရန်
မြန်မာနိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ လေ့လာရန်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက်ပါတီ လေ့လာရန်
ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးပါတီ လေ့လာရန်
လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီ(ကယားပြည်နယ်) လေ့လာရန်
ကယားလူမျိုးစုဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
အမျိုးသားတိုးတက်မြင့်မားရေးပါတီ လေ့လာရန်
ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ လေ့လာရန်
ကချင်အမျိုးသားများဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ပါတီ လေ့လာရန်
လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(ဒူးလေးပါတီ) လေ့လာရန်