ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၃၃ )
ပါတီအမည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပါတီအလံ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးဗန်ကျင်း၊ ဦးနေလောင်း
ဆက်သွယ်ရန် ၀၇၀-၈၀၂၉၀
လိပ်စာ အမှတ်(၁၀၄)၊ စန်ဘောင်ရပ်ကွက်၊ မတူပီမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download