ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၃၁ )
ပါတီအမည် အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအလံ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးမောင်မောင်နီ၊ ဦးတော်ယူဘေဒ္ဒိန်(ယခင်)၊ ဦးလှသိန်း(ယခု)
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၅၁၃၂၁၂၆(ဦးမောင်မောင်နီ)၊ ၀၉-၅၀၁၃၆၈၃ (ဦးဝင်းထွန်းစိုး)၊ ၀၉-၇၃၀၄၁၆၃၄
လိပ်စာ အမှတ်(၂၀၂/၂၀၆)၊ (၄လွှာ-ယာ)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း၊ ပန်းဘဲတမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download