ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၃၀ )
ပါတီအမည် ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအလံ ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးစောခင်မောင်မြင့် ၊ ဦးစောကြည်လင်း
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၂၅၀၂၀၄၉၈(ဥက္ကဌ)၊ ၀၉-၄၂၅၀၃၂၇၁၀၊ ၀၅၈-၂၃၃၃၁(ဒု-ဥက္ကဌ)၊ ၀၅၈-၂၃၃၁၄(ရုံး)၊ ၀၅၈-၂၂၆၃၉၊ ၀၉-၄၉၇၇၀၁၁၅
လိပ်စာ ငုရွှေဝါလမ်းနှင့်အင်ကြင်း(၂)လမ်းထောင့််၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download