ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၂၉ )
ပါတီအမည် “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအလံ “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းလူ(ခ)ဦးထွန်းလူ၊ ဦးစိုင်ပေါင်းနပ်
ဆက်သွယ်ရန် ၀၈၂-၂၃၅၁၈၊ ၀၈၂-၂၃၈၆၁
လိပ်စာ အမှတ်(ဇ-၄/၇)၊ သိန်းနီလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၈)၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download