ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၂၄ )
ပါတီအမည် ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ
ပါတီအလံ ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးရွှေအုံး(ကွယ်လွန်)၊ ဦးဖြိုးမင်းသိန်း(နုတ်ထွက်)
ဆက်သွယ်ရန် ၀၁-၅၈၄၂၆၁၊၀၉-၇၃၂၀၃၀၈၅၊ ၀၉-၄၄၈၅၃၇၉၁၄ (ဦးသောင်းဝင်း)၊ ၀၉-၄၄၈၅၃၇၉၁၅
လိပ်စာ အခန်း(၆၃၇/၆၅၁)၊ အခန်းအမှတ်(၀၀၁/C)၊ ၂၉လမ်းနှင့်ကုန်သည်လမ်းထောင့်် ၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download