ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၂၃ )
ပါတီအမည် ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီအလံ ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးထွန်းအောင်ကျော်၊ ဦးတင်စိုး
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၇၃၂၃၈၃၂၄(ဦးထွန်းအောင်ကျော်)၊ ၀၉-၈၆၁၄၃၇၂(ဦးလှသိန်း)၊ ၀၁-၅၀၄၈၈၂၊ ၀၁-၅၀၅၃၀၇
လိပ်စာ အခန်း(၂၀၂)၊ တိုက်(၅)၊ ကွမ်းခြံ(၆)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download