ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၂၁ )
ပါတီအမည် ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအလံ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးဇမ်ကျင်ပေါ်(ခ)ဦးဇိုဇမ်း၊ ဦးချန်ဟဲ
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၅၀၃၀၈၇၀( ဦးဇိုဇမ်း) ၊ ၀၁-၆၄၆၃၉၇၊ ၀၉-၄၃၀၉၄၀၈၇၊ ၀၉-၄၃၁၆၃၅၃၉
လိပ်စာ အမှတ်(၁၂၀)၊ အခန်း(၅၂)၊ သုခလှိုင်တိုက် ၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download