ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၁၉ )
ပါတီအမည် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီအလံ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးတင်ထွန်းမောင်၊ ဦးကြည်ဝင်း
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉- ၇၃၀၉၄၂၁၃(ဦးတင်ထွန်းမောင်)၊ ၀၉- ၂၂၀၁၁၄၁(ဦးဝင်းဇော်)၊ ၀၉-၄၉၂၅၆၄၂၈ (ဦးတင်ဝင်း)
လိပ်စာ အမှတ် (၁၀၁၀)(ခ) ၊ ပညာလမ်း ၊ (၄) ရပ်ကွက် ၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပါတီမူဝါဒ PDF Download