ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၁၈ )
ပါတီအမည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီအလံ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးအေးလွင်၊ ဦးခင်မောင်ဦး
ဆက်သွယ်ရန် ၀၁-၅၅၆၅၅၄၊ ၀၉-၅၁၈၇၉၉၁
လိပ်စာ တိုက်(အက်ဖ်)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ပုလဲကွန်ဒိုမီနီယံ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download