ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၁၇ )
ပါတီအမည် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
ပါတီအလံ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးရဲထွန်း၊ ဦးသန်းဦး
ဆက်သွယ်ရန် ၀၁-၅၅၆၅၅၄၊ ၀၉-၅၁၉၇၆၂၆
လိပ်စာ တိုက်(အက်ဖ်)၊ အခန်း(၃၀၁)၊ ပုလဲကွန်ဒိုမီနီယံ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download