ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၁၅ )
ပါတီအမည် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအလံ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်း၊ ဦးနယ်(လ်)ဆင်(ခ)ဦးဆောင်ဆီ
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၁၀၀၈၂၂၅(ဦ:စောယွန်းပိုင်)၊ ၀၉-၅၁၅၉၉၉၈၊ ၀၉-၂၀၂၁၃၅၈ (ဦးစိုင်းမောင်တင်)၊ ၀၈၁-၂၀၂၀၆၄၊ ၀၉-၇၃၀၄၆၂၀၆(ဦးစိုင်းလှကျော်)
လိပ်စာ အမှတ်(၃၂၆)၊တောင်ကျောင်းလမ်း၊ မြို့မရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download