ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၁၄ )
ပါတီအမည် ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
ပါတီအလံ ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးစိုးမောင်၊ ဦးလှမျိုးမြင့်
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၇၃၀၈၂၄၅၁၊ ၀၉-၇၃၂၀၄၈၃၄(ဦ:စိုးမောင်)၊ ၀၉-၇၃၁၃၃၇၇၇၊ ၀၉-၈၆၃၁၅၁၆(ဦးအောင်သန်း)
လိပ်စာ အမှတ်(၁၀၃)၊ (၃လွှာ)၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်း၊ တာမွေကြီး(က+ဂ)ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download