ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၁၀ )
ပါတီအမည် “ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် “ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီအလံ “ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးလုပ်ပေါင်း၊ ဦးညီပလုပ်
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၀၃၇၄၂၅၄၀(ဦ:ဆမ်ဆောင်ကား) ၀၉-၅၂၆၀၃၁၉၊ ၀၈၂-၂၂၂၂၉၊ ၀၉-၅၂၆၀၂၉၃၊ ၀၈၂-၂၂၇၁၃
လိပ်စာ အမှတ်(၃၆)ဗျူဟာလမ်း၊ နယ်မြေ(၂)၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ လားရှိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download