ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၈ )
ပါတီအမည် ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ
ပါတီအလံ ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးအေးကြိုင်၊ ဦးတင်မြင့်
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၂၁၀၉၅၈၃၃(ဦးအေးကြိုင်)၊ ၀၉-၄၂၀၁၀၄၂၄၅(ဦးညီညီ)၊
လိပ်စာ အမှတ်(၅၄)၊ (၁၄/၂)ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်စိုးလမ်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ပါတီမူဝါဒ PDF Download