ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၇ )
ပါတီအမည် ကယန်းအမျိုးသားပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ကယန်းအမျိုးသားပါတီ
ပါတီအလံ ကယန်းအမျိုးသားပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခူးယူဂျင်း၊ ဦးလောရင်း
ဆက်သွယ်ရန် ၀၈၁-၅၆၁၅၃(ဦးခူးယူဂျင်)
လိပ်စာ အမှတ်(ည/၁၂၅)၊ သိုင်းဗဟန်လမ်း၊ ညောင်ကုန်း (၃)ရပ်ကွက်၊ ဖယ်ခုံမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download