ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၅ )
ပါတီအမည် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ
ပါတီအလံ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးစံလွင်၊ ဦးဝင်းကို
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၉၃၆၃၂၈၂
လိပ်စာ အမှတ်(၁၈)၊ အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊ စျေးပိုင်းရပ်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download