ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်( ၃ )
ပါတီအမည် လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီအလံ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးကျဟားရှဲ၊ ဦးယောသပ်
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၄၉၂၁၉၆၇၂(ဦးယောသပ်)၊ ၀၈၂-၂၂၇၁၃၊ ၀၈၂-၂၃၁၀၆
လိပ်စာ အမှတ်(၄၃)၊ လမ်းသွယ်(၄)၊ ပါရမီလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လားရှိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download