ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(11)
ပါတီအမည် ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီအလံ ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးပူကျင့်ရှင်းထန် ၊ ပူဂင့်ကမ်းလျန်(ထွေ/မှူး)
ဆက်သွယ်ရန် ဝ၉-၄၂၁၇၁၅ဝ၁၁ (ဦးဂင့်ကမ်းလျန်)၊ ဝ၉-၅၁၉၉၉၅၃ (ဦးဇမ်ဇမုန်)၊ ဝ၁-၃၉၇၃၈၉
လိပ်စာ အမှတ်(၂၀၃)၊ အခန်း(၁၈)၊(၃)လွှာ၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download