ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(10)
ပါတီအမည် မွန်အမျိုးသားပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် မွန်အမျိုးသားပါတီ
ပါတီအလံ မွန်အမျိုးသားပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးနိုင်သက်လွင် ဦးနိုင်ငွေသိန်း
ဆက်သွယ်ရန်
လိပ်စာ မြိုင်သာယာရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်
ပါတီမူဝါဒ PDF Download