ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(9)
ပါတီအမည် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီအလံ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးစိုင်းညွန့်လွင်(ထွေ/မှူး)
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၇၃၂၂၅၅၆၄ (ဦးခွန်ထွန်းဦး)၊ ၀၉-၇၃၂၄၁၅၈၇ ဦးစိုင်းညွန့်လွင်
လိပ်စာ အမှတ်(၂၆)၊ ပြည်လမ်း၊ (၉)မိုင်၊ (၅)ရပ်ကွက် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download