ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(8)
ပါတီအမည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီအလံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း(တွင်း/မှူး)
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၅၁၇၉၂၄၇(ဦးဉာဏ်ဝင်း)၊ ၀၁-၅၅၅၁၅၆ (ရုံးဖုန်း/ဖက်စ်)
လိပ်စာ အမှတ်(၉၇/ခ)၊အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download