ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(8)
ပါတီအမည် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီအလံ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဦးဉာဏ်ဝင်း
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၅၁၅၉၄၅၇ (PSO)၊ ၀၉-၅၁၇၉၂၄၇(ဦးဉာဏ်ဝင်း)၊ ၀၁-၅၅၅၁၅၆ (ရုံးဖုန်း/ဖက်စ်)
လိပ်စာ အမှတ်(၉၇/ခ)၊အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ဗဟန်း မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download