ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(6)
ပါတီအမည် “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီအလံ “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းလူ(ခ) ဦးထွန်းလူ
ဆက်သွယ်ရန် ဝ၉၄၇၃ဝ၁၇၇၄ (ဦးလျှံကြယ်)၊ ဝ၈၂-၇၄၁၁၈ (ဦးစိုင်းလှဖေ) ၊ ဝ၈၂-၂၃၈၆၁၊ဝ၈၂-၇၄၁၅၉ (ဖုန်း/ဖက်စ်)
လိပ်စာ မန်ကောင်းရပ်ကွက်၊ ဟိုပန်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download