ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(6)
ပါတီအမည် “ဝ”အမျိုးသားပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် “ဝ”အမျိုးသားပါတီ
ပါတီအလံ “ဝ”အမျိုးသားပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် -
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၅၂၆၁၄၀၁၊ ၀၉-၄၀၃၇၄၂၅၄၀
လိပ်စာ အမှတ်(၃၉)၊ ပန်လုံလမ်း၊ ပန်လုံလမ်း ရပ်ကွက်၊ ဟိုပန်မြို့၊ ‘ဝ’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း
ပါတီမူဝါဒ PDF Download
PDF Download -2