ပါတီအမှတ်စဉ် အမှတ်စဉ်(4)
ပါတီအမည် တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
ပါတီအမှတ်တံဆိပ် တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
ပါတီအလံ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးအိုက်မုန်း၊ ဦးထွန်းကျော်(ထွေ/မှူး)
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉-၂၀၀၃၅၄၁(ဦးမိုင်းအုဏ်းခိုင်)၊ ၀၉-၄၃၁၄၆၂၅၀၊ ၀၉-၆၇၁၂၀၅၁(ဦးအိုက်မုန်း)၊ ၀၉-၉၀၄၀၆၅၁
လိပ်စာ အမှတ်(က/၁၁၀)ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ မင်္ဂလာရပ်၊ နမ့်ဆန်မြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်။
ပါတီမူဝါဒ PDF Download