ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံးတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေးရာထူး  လစာနှုန်းကျပ် (၁၅၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၆၀၀၀၀) ၂၅ နေရာအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အရည်အချင်း ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

          (က)    ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ (အင်္ဂလိပ်စာ) B.A (English) ၊ (နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ) B.A (IR) ၊

          (ခ)     ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ (B.C.Sc)၊

          (ဂ)     ဥပဒေဘွဲ့ (LL.B)၊

          (ဃ)    ဝါဏိဇ္ဇဘွဲ့ (B.Com)၊

          (င)     စီးပွားရေးပညာဘွဲ့ (စာရင်းအင်းပညာ) B.Econ (Statistics)၊

          (စ)     အထက်ပါဘာသာရပ်များတွင်မဟာဘွဲ့နှင့်အထက်ရရှိသူများကို ဦးစားပေးမည်၊

         (ဆ)    အင်္ဂလိပ်စာ (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာဘာသာရပ်တွင် ကျွမ်းကျင်သည့် အခြား ဘွဲ့ရရှိသူများလည်း ကျွမ်းကျင်မှုအထောက်အထားပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

Related Posts: