နည်းပညာအသစ်များက ပါလီမန်နှင့် ပြည်သူလူထုကို ပြည်လည်ဆက်သွယ်ပေးရာ၌ အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်ကို IPU အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားခြင်း

နည်းပညာအသစ်များက ပါလီမန်နှင့် ပြည်သူလူထုကို ပြည်လည်ဆက်သွယ်ပေးရာ၌ အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်ကို IPU အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားခြင်း

  • နေ့စွဲ: 13 Mar 2019
  • ဒေါင်းလော့ရယူရန်: Download Link Here
နည်းပညာအသစ်များက ပါလီမန်နှင့် ပြည်သူလူထုကို ပြည်လည်ဆက်သွယ်ပေးရာ၌ အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်ကို IPU အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားခြင်း

Related IPU: