ပထမထပ်၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊ လွှတ်တော်ဝန်း၊ နေပြည်တော်။
ဖုန်း -  ၀၆၇- ၅၉၁၂၉၇၊ ၀၆၇-၅၉၁၁၈၄၊ ၀၆၇-၆၉၅၅၄