ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း

More ...

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

More ...

ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ဆွေးနွေးမှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

More ...