ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီ

ဖွဲ့စည်းခြင်း

လွှတ်တော်၌သာ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရမည့် ဥပဒေကြမ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်အစည်း အဝေး၌ ဆွေးနွေးခြင်းမပြုမီ အသေးစိတ် စိစစ်နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် ဖြင့် နာယကသည်-

(က) ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့ရှိ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီများတွင် ပါဝင်သော ကော်မတီဝင်ဦးရေ တူညီစွာပါဝင်သည့် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်း ကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ခ) နည်းဥပဒေခွဲ(က) အရ ဖွဲ့စည်းသည့် ဥပဒေကြမ်းပူးပေါင်းကော်မတီတွင်-

(၁) ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ဒုတိယနာယကအား ဆောင်ရွက်စေရမည်။

(၂) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၁) ၏ တာဝန်ကို ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်သော လွှတ်တော်၏ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအား ဆောင်ရွက်စေရမည်။

(၃) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ (၂) ၏ တာဝန်ကို ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်မထမ်းဆောင်ရသော လွှတ်တော်၏ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအား ဆောင်ရွက်စေရမည်။

(၄) အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ကို ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်သော လွှတ်တော်၏ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးအား တာဝန်ပေးအပ်ရမည်။

(၅) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ကို ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် မထမ်းဆောင်ရသော လွှတ်တော်၏ ဥပဒေကြမ်းကော်မတီအတွင်းရေးမှူးအား တာဝန်ပေးအပ် ရမည်။