ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၀န်ကြီးဌာန အမည်စာရင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၀န်ကြီးဌာန အမည်စာရင်း

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၆)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၆)

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၆)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၁၆)

Read More

နိုင်ငံတော်သမ္မတ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတ အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံမှု ရှိ မရှိ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း

Read More