နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူက အဆိုပြုတင်ပြထားသော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ၊ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းမှတ်တမ်းများ

နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူက အဆိုပြုတင်ပြထားသော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ဦးရေ၊ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းမှတ်တမ်းများ

Read More

နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူက တင်သွင်းသော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအမည်စာရင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူက တင်သွင်းသော နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအမည်စာရင်း

Read More

နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူက အဆိုပြုတင်ပြထားသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အမည်စာရင်း

နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူက အဆိုပြုတင်ပြထားသော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ အမည်စာရင်း

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၀န်ကြီးဌာန အမည်စာရင်း

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အတည်ပြုသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၀န်ကြီးဌာန အမည်စာရင်း

Read More

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၆)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး ကြေညာချက်အမှတ် (၂/၂၀၁၆)

Read More