စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၆/၂၀၁၉)

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၆/၂၀၁၉)

Read More

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၄/၂၀၁၉)

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် အစားထိုးတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၄/၂၀၁၉)

Read More

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ဖြည့်စွက်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၃၂/၂၀၁၉)

စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ဖြည့်စွက်တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၃၂/၂၀၁၉)

Read More

"စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့"များ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၃၁/၂၀၁၉)

"စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရငွေသုံးငွေများ စိစစ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့"များ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၃၁/၂၀၁၉)

Read More

BID AWARD ADVERTISEMENT (MPFMp-JPAC-D1-GS580, GS587, GS588, GS589)

BID AWARD ADVERTISEMENT (MPFMp-JPAC-D1-GS580, GS587, GS588, GS589)

Read More