ဖွံဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၅)

ဖွံဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၅)

Read More

ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုအပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွင် ကောက်ခံခြင်း

သုတေသန စာတမ်းတို အမှတ်(၁၈)

Read More

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းတို

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၂၂)

Read More

AIPA အဖွဲ့ဝင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလွှတ်တော် သုတေသနစာတမ်းတို

သုတေသနစာတမ်းတို အမှတ် (၂၀)

Read More