ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

Read More

မလေးရှားနိုင်ငံ၏လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

မလေးရှားနိုင်ငံ၏လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

Read More

လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ၏လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

Read More

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေ အဆိုပြုတင်ပြချက်များ လေ့လာချက်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးခန့်မှန်းခြေ အဆိုပြုတင်ပြချက်များ လေ့လာချက်

Read More

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ

Read More