ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ ဆွေးနွေးမှု ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

ဥပဒေများ

ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ