ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးမှု ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း

ဥပဒေများ

ကော်မတီ/ကော်မရှင်များ